Taisyklės

Bendrosios nuostatos.

1.1 Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Adara.lt taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo ir pardavėjo MB Adara LT tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Adara.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

Sutarties sudarymas.

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi.

2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per keturiolika dienų nuo siuntos pristatymo dienos.

Prekių kaina.

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos be PVM.

3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

3.4. Prekės kaina, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

Prekių perdavimas, priėmimas. Nuosavybės teisė į prekes.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja įpakavimo kokybę tikrinti prekių perdavimo pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės įpakavimas yra nekokybiškas – pirkėjas privalo įrašyti tai užsakymo priimamuose dokumentuose ir informuoti apie tai ryšuio priemonėmis Pardavėją. Prie įrašo turi pasirašyti pirkėjas ir Pardavėjas , arba jų įgalioti asmenys (pvz. Kurjeris, paštininkas).

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.

4.4. Sutikimą su sąskaitoje faktūroje padarytu įrašu apie prekių trūkumus pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina savo parašu. Patvirtinęs, jog pirkėjui pristatytos prekės yra nekokybiškos ar neatitinka pirkėjo užsakymo, pardavėjas įsipareigojaper 3 (tris) darbo dienas pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir užsakymą atitinkančiomis prekėmis. Tokiu atveju pakartotinio pristatymo pirkėjui išlaidas apmoka pardavėjas.

4.5. Pirkėjui priėmus prekes ir neįrašius prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad perduotos prekės atitinka tokioms prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir pirkėjo užsakymą.

4.6. Nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

Prekių garantijos.

5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Prekių grąžinimas ir keitimas.

6.1. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

6.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 6.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

6.3. Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

6.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

6.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

6.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

6.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

6.3.6. pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 6.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

6.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

6.7. Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutartiems nataikoma  šioms sutartims:

Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižveldiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (Pagal civilinį kodeksą 6.22810 str. 2 d. 3 p.:)

Atsakomybė.

7.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

7.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

7.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.

7.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

7.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėm, teikimui.

Intelektinės nuosavybės apsauga.

8.1. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra MB Adara LT  nuosavybė, saugoma įstatymų. Be MB  Adara LT  direktoriaus raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

Asmens duomenys.

9.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 9.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą.

9.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 9.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas el. parduotuvės administraciją el. paštu.

9.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

9.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

9.6. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

9.6.1. Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami;

9.6.2. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į el. parduotuvės administraciją.

9.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.

Privatumo taisyklės

10.1. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją, telefonu: +37062892403, el. paštu: info@adara.lt

10.2. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją  telefonu: +37062892403, el. paštu: info@adara.lt

10.3. Pirkėjas turi teisę  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją telefonu: 862892403, el. paštu: info@adara.lt

Baigiamosios nuostatos.

11.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.

11.3. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Klientų atsiliepimai

 Vidutinis įvertinimas: 5.0

Palikti atsiliepimą

Viskas pasiekė sėkmingai, gražu, puiku ir patikima 🙂

Ingrida Šliupienė

100 procentų ir dar daugiau 💞💞💞nuostabi Marija, labai maloni ir šilta, dirbiniai nuostabus 😘🌹💐🌹

Laura Bukantiene

Labai patenkinta.Reali kaina.Gera kokybė,greitas aptarnavimas,estetiškas įpakavimas,nuiširdus bendravimas.Viskas super🙂Sėkmės!

Zita Blaščuk

labai ačiū už laimėtus auskariukus😍

Karolina Karlinskė

🥰🌿🌹💗 Konkurse laimėjau labai gražius auksinius auskariukus 🥰🥰🥰 Linkiu didžiausios sėkmės prekyboje 🤗🤗 ir toliau mus puoškite savo grožiais… 💃💞🕺🤩 LABAI JUMS AČIŪ NUOŠIRDUS 😘

Diana Griausliene

Aptarnavimas tiesiog super! Esu labai patenkinta parduotuves lankstumu ir komunikacija. Juvelyrinai dirbiniai taip pat be galo gražūs ir kokybiški. 10/10

Deimantė Balandytė

Viskas super , rekomenduoju! 👌🌸

Laura Ru

Labai patiko, likau patenkinta😊

Jovita Lekavičiūtė

Спасибо за браслет и красивую гравировку! Рекомендую всем!

Olga Avdejeva